Dzisiejsza data: 13-08-2020 (130820)
Witamy w serwisie LM Opti-Med Pomoc Zmień/Odzyskaj hasło
 
Nasze punkty pobrań są czynne. Więcej informacji

Twoje wyniki On-Line (szyfrowanie włączone)

Jestem tutaj pierwszy raz

Założenie konta umożliwi Ci dostęp do historii
wszystkich wyników wykonanych w LM OptiMed.

Mam już konto

Pesel:
question ico Hasło:

Zmiana/odzyskiwanie hasła.

Pomoc przy logowaniu.

Szanowny Pacjencie!

Aby udostępniać Ci dalej wyniki badań, potrzebujemy Twojej zgody. Prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną. Dziękujemy!

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.
I. Administrator Danych Osobowych My, Laboratoria Medyczne OptiMed Sp. J. z siedzibą w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 31A, 11-400 Kętrzyn, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. II. Inspektor Ochrony Danych Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie www.lab-optimed.pl;
e-mail: iod@lab-optimed.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. III. Cele i podstawy przetwarzania - W celu realizacji świadczenia usług z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
- W celu zawarcia i realizacji umowy na świadczenie usług z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- W celu prowadzenia dokumentacji medycznej na podstawie wymagań i obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawnych zgodnie z rejestrem wymagań prawnych obowiązujących w Polityce Bezpieczeństwa Informacji Spółki (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- W celu realizacji świadczenia usług z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej, ponieważ jest to niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
- W celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);
- W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

- Podstawowe dane identyfikacyjne
- Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne
- Dane dotyczące zamieszkania
- Elektroniczne dane identyfikacyjne
- Dane dotyczące zdrowia fizycznego
V. Odbiorcy danych Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

- podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:
• Laboratoria medyczne, wykonujące badania specjalistyczne, których oferta uzupełnia naszą.

- innym niezależnym odbiorcom:
• Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, właściwy dla siedziby laboratorium, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014r. w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń (Dz. U. 2014.0.459) VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. VII. Okres przechowywania danych Twoje dane pozyskane w celu realizacji usług diagnostycznych przechowujemy na podstawie odrębnych przepisów (Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417) jako dokumentację medyczną przez okres 20 lat, z wyjątkiem;
- dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
- dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
- skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
• 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
• 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
- dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat. VIII. Twoje prawa: Przysługuje Ci:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c. prawo do usunięcia danych
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d. ograniczenia przetwarzania danych
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Należy wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f. prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format ".csv" dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś/ dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

h. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.


W celu wykonania swoich praw

- Skieruj żądanie pod adres email: odo@lab-optimed.pl
- Prześlij pisemny wniosek na adres: Laboratoria Medyczne OptiMed Sp. J., ul. Daszyńskiego 31A, 11-400 Kętrzyn.

Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli się upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować. IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi diagnostycznej. Jeżeli nie podasz danych nie będziemy w stanie zrealizować usługi diagnostycznej i możemy odmówić jej wykonania. X. Informacja o źródle danych Twoje dane uzyskaliśmy od Ciebie, z placówki medycznej lub innego podmiotu zlecającej wykonanie badań.

Ściągnij całość w pdf


Nasza strona firmowa Kontakt firmowy Pomoc techniczna Reklamacje