Wygenerowano słownik badań

Internetowy odbiór wyników - Laboratoria Medyczne Optimed

MORFOLOGIA z rozmazem (b)

Opis Badania

Jakościowa i ilościowa ocena składu i morfologii krwi obwodowej, krwinek czerwonych (erytrocytów), stężenia hemoglobiny, krwinek białych (leukocytów) wraz z analizą ilości i oceny odsetka populacji leukocytów, oraz płytek krwi (trombocytów). Morfologia krwi pełna (tzw. morfologia 5 diff.) obejmująca analizę pięciu frakcji leukocytów. Podstawowe badanie krwi o zastosowaniu profilaktycznym i diagnostycznym.


Znaczenie kliniczne

Morfologia krwi (pełna) - morfologia 5 diff., jest badaniem, pozwalającym na ogólną ocenę układu czerwonokrwinkowego, białokrwinkowego i płytek krwi. Parametry opisujące układ czerwonokrwinkowy (erytrocyty, hematokryt, wskaźniki czerwonokrwinkowe, RDW) umożliwiają wstępne rozpoznanie niedokrwistości i ich różnicowanie,  m.in. ze względu na wielkość krwinek (mikro-, normo-, makrocytowe), stopień zawartości hemoglobiny (niedobarwliwe, normobarwliwe) oraz stopień anizocytozy (RDW). Badanie przydatne również w monitorowaniu leczenia niedokrwistości, w ocenie stopnia utraty krwi po krwotokach oraz istotne dla podstawowej analizy erytropoetycznej funkcji szpiku.

 

Parametry opisujące układ białokrwinkowy (leukocytoza całkowita, automatyczny "rozmaz" z rozróżnieniem neutrofili, limfocytów, monocytów, eozynofili, bazofili) pozwalają na wstępną diagnostykę niedoborów odporności, stanów zapalnych, infekcji, chorób rozrostowych szpiku i układu limfatycznego (białaczki szpikowe i limfatyczne) oraz zaburzeń funkcjonowania szpiku (m.in. zespoły mielodysplastyczne). Ocena funkcji płytek oraz charakteryzujących je parametrów (MPV, PDW, P-LCR) jest przydatna w rozpoznawaniu stanów z nieprawidłową liczbą płytek oraz ich anizocytozą (diagnostyka krwawień lub stanów zakrzepowych).

 

Morfologia krwi (pełna) - opis parametrów:

Krwinki białe

LEUKOCYTY (ang. White Blood Cells, WBC) – liczba krwinek białych, podstawowy parametr określający bezwzględną liczbę krwinek białych we krwi, wyrażany w tys./µL.

NEUTROCYTY    liczba i udział procentowy w liczbie leukocytów

LIMFOCYTY        liczba i udział procentowy w liczbie leukocytów

MONOCYTY       liczba i udział procentowy w liczbie leukocytów

EOZYNOCYTY    liczba i udział procentowy w liczbie leukocytów

BAZOCYTY          liczba i udział procentowy w liczbie leukocytów

IG                           liczba i udział procentowy w liczbie leukocytów niedojrzałych granulocytów (metamielocytów, mielocytów, promielocytów)

Krwinki czerwone

ERYTROCYTY (ang. Red Blood Cells, RBC) – liczba krwinek czerwonych, parametr określający bezwzględną liczbę erytrocytów we krwi, wyrażany w mln/µL (10^3/µl).

HEMOGLOBINA (ang. Hemoglobin concentration, HGB) – stężenie hemoglobiny we krwi, parametr określający w g/dl  całkowite stężenie wszystkich form hemoglobiny we krwi pełnej.

HEMATOKRYT (ang. Hematocrit) – parametr oznaczający wyrażoną procentowo frakcję objętościową erytrocytów w pełnej krwi.

Wskaźniki czerwonokrwinkowe:

MCV (ang. Mean Corpuscular Volume) – średnia objętość krwinki,

MCH (ang. Mean Corpuscular Hemoglobin) – średnia masa hemoglobiny w krwince,

MCHC (ang. Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration) – średnie stężenie hemoglobiny w krwince,

RDW (ang. Red-cell Distribution Width) – wskaźnik zmienności objętości krwinek czerwonych. Bardzo często nazywany wskaźnikiem anizocytozy, użyteczny klinicznie wskaźnik będący matematyczną miarą rozkładu objętości erytrocytów. Może być wyznaczany przy użyciu dwóch alternatywnych algorytmów, wobec czego zróżnicowanie krwinek może być wyrażone jako współczynnik zmienności – CV (SD wyrażone jako odsetek MCV) rozkładu objętości RBC.

Płytki krwi

PLT (ang. Platelets) – liczba płytek krwi, parametr określający bezwzględną liczbę płytek krwi, wyrażany w tys./µL,

MPV (ang. Mean Platelet Volume) – średnia objętość płytki krwi,

PDW (ang. Platelet Distribution Width) – wskaźnik zmienności objętości płytek krwi analogiczny dla    RDW charakteryzującego krwinki czerwone,

PCT (ang. Plateletcrit) – tzw. hematokryt płytkowy,

P-LCR (ang. Platelet-Large Cell Ratio) – wskaźnik tzw. dużych płytek (objętość >12 fL).


Przygotowanie pacjenta do badania

Brak szczególnych wskazań